DIỄN GIẢ TẠI DIỄN ĐÀN NGÂN HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM 2018

BÁO CÁO CHÍNH

08:20 – 12:00

Ông Cấn Văn Lực

Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

Ông Huỳnh Ngọc Tấn

Chủ nhiệm chương trình Dịch vụ khoa học dữ liệu, khối Giải pháp Dịch vụ Doanh nghiệp, CMC SISG

Ông Nguyễn Thanh Hải

Giám đốc giải pháp, Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh

Samsung Knox Solutions Consultant

Ông Trần Nhất Minh

Phó TGĐ kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng công nghệ số, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

CHUYÊN ĐỀ 1

CHUYÊN ĐỀ 1
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI
CHÍNH – NGÂN HÀNG
13:30 – 17:00 | Diễn ra song song với Chuyên đề 2
Điều phối: 
Ông Nguyễn Hữu Trung, Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng, IDG Việt Nam

Ông Leon Lim

Giám đốc, Khối Tư vấn Chiến lược phát triển & kiến trúc công nghệ, Deloitte Đông Nam Á

Ông Mark Huang

, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ASG Technologies

Ông Young Sang Lee

Tổng Giám đốc, Datastreams corp

Ông Pavan Kumar Kodedela

Phó Chủ tịch phụ trách Khối Quản lý Chiến lược và Công nghệ, Clic Services Private Limited (ClicQA)

Ông Gaurav Bansal

Giám đốc Khối Giải pháp cho Dịch vụ Tài chính, ASEAN, IBM

CHUYÊN ĐỀ 2

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG VỚI CÁC CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ & CHIẾN LƯỢC THANH TOÁN HIỆN ĐẠI
13:30 – 17:30 | Diễn ra song song với Chuyên đề 1
Chủ trì: Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam